Kö & intagning

Stockholms stads kommunfullmäktige antog den 12 december 2016 ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad”. Det innebär att dessa köregler gäller för all verksamhet oavsett driftform. Det betyder vidare att staden har reviderat vilka urvalsgrunder som är godtagbara. Av de nya reglerna framgår att följande urvalsgrunder gäller;
1. Barn i behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap. 7 och 14§§ skollagen.
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
4. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s äldre barn går före yngre.

Förskolan har medgetts undantag från öppenhetskraven av Stockholmsstad Utbildningsförvaltningen.
Beslut undantag öppenhetskrav förskolan Linden 2020

För att se regler för kö och placering, ansöka och se din köplats gå till Stockholm stads webbplats.

inriktning

På Linden arbetar vi efter Reggio Emilia pedagogiken. Vi vill skapa en miljö som utmanar barnen i deras tankar och fantasi och som i sin tur leder till kunskap. En miljö som är inspirerande, självinstruerande, synlig och tillgängligt för barnen. Miljön ska inbjuda till lek och aktiviteter och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

kooperativ

Linden är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är involverade i verksamheten på olika sätt och att föräldrarna har ett större inflytande och en större inblick i verksamheten.

Ladda ner dokumenten som beskriver våra särskilda krav och rutiner.

Kort om förskolan Linden

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Detta innebär att förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och i samarbete med föräldrarna ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Lindens målsättning är att barnen på, och genom, förskolan, ska:

  • känna glädje
  • känna trygghet
  • utvecklas som individer och som grupp
  • visa respekt mot sig själva och mot andra
  • få en stark självkänsla och självständighet
  • utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära
Läs mer

Möt våra pedagoger

Carina Morin/Jonsson
Carina Morin/Jonssonförskolechef
Förskolechef på Förskolan. Har en barnskötarutbildning i botten, vidareutbildad till förskollärare. Senare även till pedagogista, (pedagogisk handledare) genom Reggio Emilia institutet. Många års erfarenhet av förskolans värld.
Ivana Zgonjanin
Ivana Zgonjanin
Yolanda
Yolanda
Petra Ilstedt
Petra Ilstedt